Templomdombi Általános Iskola - erdei iskola program mintaprogram

A program alapadatai A program részletes bemutatása Technikai tudnivalók Mellékletek

PULI  expedíció a Balaton környékén

(PULI - Pannon Utazók Lelkes Ifjúsága)

 A program alapadatai

1. A program neve/címe,
szerzői:
PULI (Pannon Utazók Lelkes Ifjúsága) expedíció a Balaton környékén

Ginterné Csorba Zsuzsanna, Mákó Miklósné

2. Korosztály:  5.-6. évfolyam számára
3. Javasolt csoport-
/osztálylétszám:
min 22, max. 32 tanuló
4. A program időtartama: 5 nap (hétfő-péntek)
5. Bentlakásos
program-e:
Igen
6. A helyszín leírása: Erdei iskolánkat a Dunántúli-khg-be, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén fekvő, a Káli-medence szélén levő településre tervezzük. Programunk során felfedező túrákat teszünk a Nemzeti Park értékeinek minél alaposabb megismerésére. Az 5 nap alatt végigjárjuk, dokumentáljuk a Kis-Balaton, a Tapolcai-medence, a Káli medence, a Tihanyi-fsz., a Velencei-hg. és a Velencei-tó legjellegzetesebb természeti, kultúrtörténeti látnivalóit.
7. A program rövid
leírása:

Napok:

Program

1. nap

Délelőtt

Utazás, közben: A Velencei-hg. nevezetességei: Sukoró: Gyapjúzsák, református templom; Pákozd: az 1848-as emlékmű; a Velencei-tó megfigyelése, a tavak fejlődési állapotai.

Délután

Túra a pákozdi ingókövekhez, a gránit jellegzetes lepusztulási formái, közben az élővilág megfigyelése.
A szállás elfoglalása, ismerkedés a környékkel.

Este

Kézműves foglalkozás, puli készítése.
A napközben látottak összegzése.

2. nap

Délelőtt

A vízi és vízparti életközösségek tanulmányozása, tóparti zonáció, a tavak fejlődési állapotai, pusztulásuk okai („Zöld iskola” mf.).

Délután

Túra a Hegyestűre, a geológiai bemutató megtekintése; A Káli-medence természeti és néprajzi értékei, kőtengerek; Ismerkedés az ősi magyar háziállatokkal (Salföldi Természet-védelmi Major); Kékkút, a vulkáni utóműködés bizonyítéka.

Este

A napközben látottak összegzése
PULI-Buli

3. nap

Délelőtt

A Kis-Balaton története, jelentősége, élővilága, a madárvilág megfigyelése. („Búbos vöcsök” tanösvény,) Keszthely: Festetics-kastély

Délután

„Bazaltorgonák” tanösvény a Szent György-hegyen, a tanúhegyek és a bazaltorgonák megfigyelése, kialakulása. Keszthely, Balaton Múzeum

Este

A napközben látottak összegzése.
Éjszakai természet, csillagászati megfigyelések.

4. nap

Délelőtt

Ősi mesterségek a Balatonon (a balatoni halászat elmélete, gyakorlata). Riportkészítés

Délután

Geológiai séta a Tihanyi-félszigeten szakvezetővel: Külső-tó, Belső-tó, Gejzírmező. A jellegzetes élővilág megfigyelése. A Tihanyi Apátság és a Tájház megtekintése.

Este

A napközben látottak összegzése
Tábortűz, éneklés

5. nap

Délelőtt

Hazautazás, útközben: Balatonudvari, szív alakú fejfák; Örvényesi vízimalom. Balatonfüred: Kossuth-forrás, Jókai Múzeum, Tagore sétány.

Délután

Tác-Gorsium megtekintése szakvezetővel.

8. A program céljai
 

a) A környezeti nevelés területén (Ismeretátadás; Gyakorlati képességek fejlesztése, Attitűdformálás):

 • A természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértetése

 • A szerves (organikus) kultúra fontosságának megismertetése a fenntartható fejlődésben

 • A rendszerszemléletre nevelés – A tanulók képesek legyenek a problémákat felfedezni, és keressék az arra adható válaszokat, megoldásokat. Értsék meg a fejlődés és környezet kérdéseinek összefüggését

 • Az alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátíttatása

 • A globális összefüggések megismertetése

b) Az adott évfolyam(ok)nak megfelelő tantárgyi, tantárgyközi követelményekhez kötődően:

 • Magyar irodalom: A Balatonhoz kapcsolódó írók, költők élete, munkássága. Természetről szóló irodalmi alkotások ismerete.

 • Történelem: A Balaton és Velencei-hg. régiójának történelmi emlékhelyei, az ezekhez csatlakozó történelmi események és történelmi személyiségek élete, munkássága.

 • Természetismeret: A megismert tájhoz csatlakozó földrajzi ismeretek (a terület kialakulása, éghajlata, vízrajza, földtani érdekességei, népessége, gazdaságföldrajza), vizsgálódások, megfigyelések. A tájak jellegzetes életközösségei, jellegzetes fajai, a tananyaghoz kapcsolódó fajok jellemzői, vizsgálódások a természetben. Energiák a természetben, a természet fizikai jelenségeinek megismerése, megfigyelése.

 • Kézműves, környezetkultúra: Az adott terület népművészeti hagyományait követő tárgyalkotások természetes anyagokból (textil, vessző, rafia, fa, stb.)

 • Rajz:   Az erdei iskola helyszínén megfigyelhető művészettörténeti emlékek és az egyes irányzatok, stílusok jegyeinek megismerése. Természetrajzok készítése, a lényeges jegyek felismertetése.

 • Testnevelés: Egészséges életmód kialakítása, a túrázás, természetjárás megszerettetése. Népi természetben játszható mozgásos játékok megismerése.

 • Ének: A természetről szóló dalok ismerete, a helyi népdalok megismertetése.

c) Egyéb területeken (Közösségfejlesztés; Személyiségfejlesztés, Egészségnevelés; Egyéb területek):

 • A közösséghez való tartozás érzésének erősítése

 • A társas együttlét szabályainak gyakorlása

 • Egymás segítése, ellenőrzése

 • Az egyéni és közösségi akarat helyes arányainak kialakítása

 • Az alkalmazkodás, tolerancia fontossága a közösségi életben

 • Az önismeret fejlesztése, a reális önértékelés kialakítása

 • Pontosság, a napirend betartásának kihangsúlyozása

 • A természet iránti tisztelet kialakítása

 • A környezet iránti felelősségérzet mélyítése

 • Az egészséges magyarságtudat formálása, a hazaszeretet érzésének elmélyítése

 • Nemzeti kultúránk hagyományainak ápolása

 • Az alapvető higiénés szabályok betartása

 • A helyes táplálkozási szokások kialakítása

 • A természetjárás és az egészséges életmód kapcsolatának felismertetése

 • A verbális és metakommunikációs képességek fejlesztése

9. Módszerek felsorolása:
 • Szakirodalmi adatok gyűjtése

 • Terepi adatgyűjtés

 • Túra szakvezetővel

 • Tájékozódás a terepen, térképi gyakorlatok

 • Egyéni, csoportos kísérletek

 • Növény és állathatározás, megfigyelés

 • Múzeumok, tájházak, bemutatóhelyek látogatása

 • Vizsgálatok a természeti környezetben

 • Vizsgálatok az ember által alkotott környezetben

 • Beszélgetés helyi szakemberekkel

 • Interjú készítése

 • Kézműves tevékenységek

 • Gyakorlatok, játékok

 • Előadások meghallgatása

 • Szituációs gyakorlatok

 • Leírás, elemzés, modellezés, beszélgetés

 • A beilleszkedési, magatartási gondokkal küzdő gyerekeket egyénre szabott bánásmóddal kezeljük.

 A program részletes bemutatása

10. Tantervi táblázat (a program tartalma és az ahhoz kapcsolódó módszerek, eszközök és értékelés ismertetése):   A részletes program itt található! (Kattints!!)
11. A tantervi táblázatban szereplő módszertani elemek rövid leírása, kiválasztásuk indoklása, ill. a szakirodalomban való fellelhetőségének helye:
 •  Szakirodalmi adatok gyűjtése

 • Terepi adatgyűjtés

 • Túra szakvezetővel

 • Tájékozódás a terepen, térképi gyakorlatok

 • Növény és állathatározás, megfigyelés

 • Múzeumok, tájházak, bemutatóhelyek látogatása

 • Vizsgálatok a természeti környezetben

 • Beszélgetés helyi szakemberekkel

 • Interjú készítése

 • Kézműves tevékenységek

 • Előadások meghallgatása

A felsorolt környezetadekvát módszerek alkalmasak a természetben, iskolán kívüli környezetben végzett munkához. Különösebb felkészülést nem igényelnek, a mindennapos pedagógiai munkában használatosak.

A Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda honlapján (www.konkomp.hu) megfelelő szakirodalom található, pl. Az erdei iskola hasznos könyve (szerk.: Kosztolányi Istvánné)

12. A program javasolt tanév közbeni, gyerekekkel közös előkészítése, ill. a program utógondozása, a tapasztalatok beépítése a tanév további munkájába, ill. az iskola egészének életébe:

A tanév során beszélgetéseink alapján elfogadott erdei iskola terveinket egy levélben foglaljuk össze. (1.sz. melléklet) Ezt kb. 1 hónappal az indulás előtt ismertetjük a gyerekekkel, mert legalább ennyi időre van szükség a kutatás első szakaszában megjelölt feladatok elvégzésére. A csoportok megalakítása mellett ez egyéni felkészülést is jelent (kiselőadások listája: 2.sz. melléklet). Előzetes gyűjtőmunkájukat segítjük, irányítjuk, melyben segítségünkre vannak a szakos tanárok. Célunk, hogy a szakirodalmi adatok gyűjtésében gyakorlatot szerezzenek, fejlődjön lényegkiemelő képességük.

Az erdei iskolába indulás előtt 1 héttel kapják kézhez a tanulók a következő levelet (3.sz. melléklet), ami hasznos tanácsokat tartalmaz és tájékoztat a tábor programjáról. A szülőket egy adatlap kitöltésére kérjük gyermekükről (4.sz melléklet).

Az expedícióból hazatérve két tanítási nap áll a kutatócsoportok rendelkezésére az erdei iskolában szerzett ismeretek rendszerezésére és összegzésére. Ehhez nyújt segítséget 5.sz. mellékletben látható levél. A feladat (napló, tablókészítés) elvégzésében a kísérő pedagógusok mellett a szaktanárokra is számíthatnak a gyerekek. A elkészített munkákat a tanteremben kifüggesztjük, és az iskola minden tanulója megtekintheti. Az erdei iskolában részt vett osztály iskolagyűlés keretében számol be élményeiről.

13. A program szakmai, pedagógiai értékelésének módja: Az erdei iskola a környezeti nevelés egyik kiemelt helyszíne. Eredménye nem mérhető egzakt módon, mint a tantárgyi tudásé. Fontos a fejlődés folyamatos követése és az iskolai célokkal való összevetése. A program a szokásos iskolai életnek jól elkülönülő szakasza, ezért a tanulók magatartását és szorgalmát erre az időszakra is minősítjük, amit kategorizált szöveges értékeléssel egészítünk ki (6.sz. melléklet).

Értékelési szempontjaink:

 • az iskolai cél- és értékrendszer megvalósulása

 • a szociális képességek alakulása

 • a beállítódások és értékorientáció fejlődése

 • a konfliktuskezelés módja

Eredményvizsgálati módszereink:

 • folyamatkövető megfigyelés

 • célzott megfigyelés

 • tevékenységelemzés

 • egyéni és csoportos megbeszélés

A nevelői követelmények teljesítését a következő módszerekkel ellenőrizzük:

 • a személyiségjellemzők és a feladatellátás minőségének megfigyelése

 • spontán és irányított személyes beszélgetések

 • nevelői teljesítmény és dokumentáció elemzése

 

14. A program megvalósításához szükséges szakemberek felsorolása szakterületük, helyismeretük megnevezésével; alapvető elvárások velük szemben: Kísérő pedagógusok:
 • 1 földrajz-biológia szakos tanár
 • osztályfőnök
 • + 1 kísérőtanár (az osztályban magas óraszámban tanító)

Külső szakemberek:

 • A területileg illetékes nemzeti park előzetesen felkért szakemberei, a múzeumok, bemutatóhelyek munkatársai. - Elvárásaink: Szakmailag jól felkészült legyen és értsen a gyerekek nyelvén, előadása, magyarázata tudja lekötni a tizenéves gyerek figyelmét.
15. A honlap címe: www.templomdomb.hu/erdeiisk/balaton.htm

 Technikai tudnivalók

16.

Az ismert költségek:

Anyagok (papíráru, kézműves anyagok stb.):

 • fa, fonal, filc, ragasztó:kb.5.000ft,- 30 főre

Belépők/fő (2003-as árakon):

 • Hegyestű: 200Ft,-

 • Salföld: 200Ft,-

 • Festetics kastély: 400Ft,-

 • Balaton Múzeum: 200Ft,-

 • Tihanyi Apátság: 300Ft,-

 • Tihany, tájház: 200Ft,-

 • Szakvezetés (geol. séta) 10.000,Ft,-

 • Vízimalom: 300Ft,-

 • Jókai villa: 200Ft,-

 • Tác, Gorsium: 100Ft,- (idegenvezetés:  4.000,Ft,-)

17.

Javasolt szállás és annak körülményei:
  A szállás neve:

1) Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum  A www.zanka.hu honlapon erdei iskola táborra szállás- és árajánlatok, elérhetőségek, online rendelési lehetőség található.

2) Gyermek- és Ijúsági Üdülő, Balatonakali, Kossuth u. 62  Tel.: 54/451-657  Őzse Lászlóné

A szállás leírása:

1) Leírás található az említett honlapon

2) Kőház, 31 gyerek (4-6 ágyas szobákban) +2x2 felnőtt elhelyezésére. A házban 1-1 zuhanyozó+wc található.

Az étkezés megoldása: Mindkét szállásadó intézmény esetében háromszori étkezés saját ebédlőben. Kérésre hideg ebédcsomagot is készítenek.
18. Közlekedés a terepi foglalkozások helyszíne és a szállás között: Bérelt busz, ami egész héten rendelkezésre áll.
19. Javasolt helyi szakemberek elérhetősége (nemzeti parki vezető, erdész, kézműves mesterségek művelői, stb.):

A táblázatban az egyes programoknál említett honlapokon megjelölt szakemberek

Tác-Gorsiumhoz: Gyimesi Edit, népművelő (Székesfehérvár) tel.: 06 22 315 583

 mellékletek

  1. számú melléklet Project indító levél
  2. számú melléklet Előzetes feladatok
  3. számú melléklet Hasznos tudnivalók az erdei iskoláról
  4. számú melléklet Adatlap az egészségügyi tudnivalókról
  5. számú melléklet Levél a project produktumának elkészítéséhez
  6. számú melléklet Erdei iskola értékelőlap
  7. számú melléklet Puli elkészítésének műveleti sorrendje
  8. számú melléklet Képek az erdei iskoláról

 

Vissza a lap tetejére