Deutsch (DE-CH-AT)Hungarian (formal)

Leendő elsősöknek
A leendő elsős tanító néni bemutatkozása Print
Tuesday, 13 October 2015 08:07
There are no translations available.

Pedagógusi pályámat több, mint két évtizeddel ezelőtt kezdtem el. Ennek során lassan az ötödik alkalommal kísérhetem végig az óvodából érkező gyerekeket az általános iskola első négy osztályában.
Munkámat tapasztalt kollégák mellett végezhettem, akikkel együtt dolgozva sikerült olyan gyermekközösségeket kialakítani, ahol értéke van a tudásnak, fontos szempont az egymásra figyelés, a társak elfogadása, és az elvárások mellett helye van a jókedvnek, humornak is.
A folyamatosan végzett továbbképzések során új készségeket sajátíthattam el, sok új szemléletet ismerhettem meg.
Törekszem arra, hogy munkám során a gyermekek személyiségét, egyéniségét megtartva formáljam a közösséget, valamint széleskörűen fejlesszem tanulás iránti igényüket és kreativitásukat.

Úgy gondolom, sok egyéb mellett a pedagógusi munka sikerének két fő titka lehet: szeretettel, odaadással kell fordulni a gyerekek felé, és határozottan vállalni kell céljainkat.

Jászai Katalin

 
A felvételi eljárás szabályai Print
Wednesday, 07 October 2015 09:42
There are no translations available.

Az általános iskolai beiratkozásra vonatkozó szabályok a 2011. évi CXC törvényt alapul véve (Nemzeti Köznevelési Törvény) a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben találhatók. A fontosabb tudnivalókat idézzük:

22. §  (2) Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

(3) Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

(4) Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

 (6) Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

24. § (1) A felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. A kormányhivatal február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt körzetekről.

2) Ha a településen, kerületben több általános iskola vagy tagintézmény, feladatellátási hely működik, a hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetekben kiszámított aránya legfeljebb tizenöt százalékponttal lehet magasabb, mint az általános iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekeknek a település, kerület egészére kiszámított aránya. A hátrányos helyzetű gyermekeknek a településen belüli arányát oly módon kell meghatározni, hogy az adott településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes általános iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekek létszámát el kell osztani a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes általános iskolába járó gyermek létszámával. A hátrányos helyzetű tanulók felvételi körzeten belüli arányának meghatározásához az egyes felvételi körzetekben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes hátrányos helyzetű tanulónak a létszámát el kell osztani a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes tanuló létszámával (a továbbiakban: hátrányos helyzetű tanulók körzeti aránya). Ha a településen több általános iskola vagy tagintézmény, feladatellátási hely működik, nem lehet a település egészét egyetlen körzetként kijelölni.

 (5) Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesíteni a (2) bekezdésben foglalt arányok figyelembevételével. A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon - legalább tizenöt nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt - nyilvánosságra kell hozni. A hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen vagy kerületben van, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található. A hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található.

(6) Ha az általános iskola - a megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirendben kell meghatározni. A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.

(7) Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy

b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy

d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

 

 
Üdvözlet az iskola vezetőjétől Print
Wednesday, 07 October 2015 08:58
There are no translations available.

Tisztelt Szülők!

 

Szeretettel köszöntöm Önöket a Templomdombi Általános Iskola nevelőtestülete nevében.

 

Háromgyermekes anyaként tudom, hogy mennyire fontos az, hogy gyermekük a megfelelő intézményben, a legjobb tanítók keze között kezdje meg az általános iskolai tanulmányait.

 

Az alábbiakban engedjék meg, hogy röviden bemutassam az iskolánkat!

 

Az iskola 1989-ben alakult, önálló, 8 évfolyamos, évfolyamonként egy osztályos intézményként. A viszonylag kicsi, de éppen ezért családias épület Szentendre történelmi magvában, a város egyik legszebb részén található.

Az iskola tanulóinak száma jelenleg 224 fő. Integráltan oktatjuk a nagyothalló és az egyéb pszichés zavar miatt sajátos nevelési igényű gyerekeket, egyénileg segítjük a különleges bánásmódot igénylő tanulókat. Az 1-4 évfolyamon több mint 10 éve iskolaotthonos/egész napos formában nevelünk, oktatunk.

A 22 fős nevelőtestület tagjai az iskola értékei iránt elkötelezett, elhivatott, kellő szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusok. Módszertani kultúránk középpontjába az élményszerű tanítás-tanulás folyamatát állítottuk. Szeretjük a pedagógiai kihívásokat, szívesen tanulunk, rendszeresen továbbképezzük magukat. Megosztjuk egymással és az érdeklődő nevelőtestületekkel azokat a „jó gyakorlatokat”, amelyekkel tovább vihetjük és erősíthetjük intézményünk sajátos arculatát, eddig elért kimagasló eredményeit.

Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a gyerekek szívesen járjanak iskolába, jól érezzék magukat a közösségben, kellő alapossággal elsajátítsák a szükséges ismereteket, tartsák fontosnak a tanulást.

 

Az iskola az alapdokumentumában meghatározott alapfeladatain túl három területen nyújt több ismeretet, illetve biztosít lehetőséget a képességek és a készségek kialakításához, fejlesztéséhez.

Környezeti nevelés

A környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében mintaértékű iskolai miliőt alakítottak ki, és a működésüket is a környezetbarát üzemeltetésre való törekvés jellemzi.

Az erdei iskola oktatási forma környezeti nevelési programjuk meghatározó eleme, melyet rendszerszerűen, helyi tantervbe építve minden évfolyamon szerveznek. Ez irányú gyakorlatukat mintaprojektek kidolgozásával, televíziós forgatások vállalásával osztották meg az érdeklődő pedagógusokkal, nevelőtestületekkel.

Tevékenységük elismeréseként az OFI több ízben kérte fel az intézményt gyakorlatának bemutatására, hazai és külföldi pedagógus delegációk fogadására.

Manuális készségfejlesztés

A „környezetkultúra” sajátos, általuk kidolgozott tantárgy kereteiben a mindennapi élethez szükséges gyakorlati készségeket kialakítását, fejlesztését valósítják meg. Megismertetik a tanulókat a különböző anyagokkal /fa, fém, papír, textil, élelmiszer, agyag stb./és hozzásegítik tanítványainkat az alkotás izgalmához, öröméhez, miközben kitartó, igényes munkára nevelik őket.

Idegen nyelv oktatása

Sikeresen vesznek részt tanulmányi versenyeken, kapcsolódnak be nemzetközi projektekbe, vállalnak helyi idegenvezetést, fogadnak anyanyelvi önkénteseket, elősegítve így is az idegen nyelvi kommunikációs készségek fejlesztését.

 

Január hónapban egy nyílt nap keretében Önök is bepillanthatnak a jelenlegi negyedik osztály életébe.

A leendő kis elsősöket februárban egy iskolanyitogató foglalkozásra várjuk.

Márciusban tájékoztató fórumot tartunk, ahol ismertetjük pedagógiai programunkat, működési rendünket, sajátosságainkat, bemutatjuk a 2016/2017-es tanév első osztályában tanító pedagógusokat, megtekinthetik iskolánkat, megnézhetik a kompetencia alapú oktatásra alkalmas tantermeinket, szaktantermeinket.

 

Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket az iskolánkba!

 

Üdvözlettel:

 

Tenkesné Halász Enikő Rita

mb. intézményvezető

 


Kereső

Who is reading us

We have 26 guests online

Polls

Hogy sikerült a bizid?
 

Kedves Látogató!

2016-tól megújult honlapunk. A kor igényeit maximálisan kiszolgáló portált telepítettünk. Oldalaink PC-n, laptopon, táblagépen és okostelefonon is hatékonyan böngészhetők. Tartalmunkat folyamatosan töltjük át az új honlapra, addig a régi és az új együtt működik majd. Természetesen a friss tartalmak már csak az új felületen lesznek elérhetők. Régi honlapunk továbbiakban csak archívumként működik majd. Regisztrált látogatóinknak meg kell újítani fiókjukat. Új regisztráció itt!  Az átállás idejére türelmet kérünk!

Tovább az új honlapra!

VideókGet the Flash Player to see this player.

Support: Simple Video Flash Player Module

Gallery - Random picture

Ma 2024. May 26., Sunday, Fülöp és Evelin napja van. Holnap Hella napja lesz.
No events

E-learnings


       

       

       

       
    

Rajzszakkörünk munkái

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Powered by Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, website hosting. Valid XHTML and CSS.